-+=
ЗӨРЧИЛ

1.Үндэсний аюулгүй байдал

  • Үзэл баримтлал, хууль, гаалийн чиг үүрэг

2. Мөнгө угаар тероризмийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

  • FATF-ийн зөвлөмжүүд, ДГБ-ийн зөвлөмж, Монголын үүрэг, хууль эрх зүйн мэдээ мэдээлэл

3. Хар тамхи

  • ОУ-ын болон үндэсний эрх зүйн зохицуулалт, хориглосон бодисын ОУ-ын болон үндэсний жагсаалт, хуулийн хүрээнд хилээр нэвтрүүлэхэд анхаарах асуудал

4. Урьдчилан сэргийлэх

  • Гаалийн харилцаанд оролцогчдыг хэмт хэрэг зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх төрлийн бүх мэдээлэл
BUY NOW